Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ju het bedoelde geval dus, waarin een minister geweigerd heeft de verantwoordelijkheid voor een maatregel op zich te nemen, zou het ontslag, aan dien minister verleend, niet baten; want dan zou het geheele ministerie aftreden en dan zou het de vraag wezen of een ander ministerie wel de bedoelde verantwoordelijkheid zou durven dragen.

Yfelke ministeriëele departementen er zyn

De volgende ministeriëele departementen bestaan:

dat van buitenlandsche zaken,

dat van binnenlandsche zaken,

dat van justitie,

dat van financiën,

dat van oorlog,

dat van marine,

dat van koloniën,

dat van waterstaat, handel en nijverheid.

Samenwerking tusschen kroon en ministers.

Door het hoofd van den Staat en de ministers worden de voornaamste staatszaken te zamen besproken ; hetzij dan dat het onder, werpen betreft van algemeen regeeringsbeleid, hetzij de zoodanige die slechts een of meer departementen aangaan. Tot zoodanige besprekingen geven in de eerste plaats aanleiding de ontwerpen van wet welke door de regeering bij de sta ten-generaal worden ingediend en de besluiten die de koning, voor zoover zijne bevoegdheid strekt, buiten inmenging der volksvertegenwoordiging neemt.

De ministerraad

De hoofden van ministeriëele departementen vormen te zamen een raad, den ministerraad genoemd, die beraadslaagt en besluit in het algemeen over al wat een gemeenschappelijk overleg tusschen hen vordert, ten einde eenheid in de toepassing der regeeringsbeginselen te verzekeren, en in het bijzonder over de ontwerpen van wet, voordat deze naar den raad van state worden gezonden en wanneer zij vandaar met belangrijke aanmerkingen en bezwaren

Sluiten