Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugkomen, over de ontwerpen der koninklijke besluiten, over de verdragen met buitenlandsche mogendheden en andere buitenlandsche zaken en over de voordrachten aan het hoofd van den staat te doen tot benoeming en ontslag van hooge staatsambtenaren en andere met gewichtige betrekkingen bekleede personen, en ten slotte over het verleenen van ridderorden.

De voorzitter van den raad wordt door de koningin voor bepaalden of onbepaalden tijd aangewezen.

Wetgevende en uitvoerende macht.

De macht tot het maken der algemeene landswetten behoort aan de kroon met de volksvertegenwoordiging te zamen; maar voor de feitelijke uitvoering der wetten moeten telkens bijzondere maatregelen worden genomen. Dit noemt men de uitvoerende macht en deze berust bij de koningin, wat dan natuurlijk feitelijk beteekent bij de kroon en hare raadslieden, de ministers.

Het komt ook vaak voor, dat eenig onderwerp bij de wet slechts in algemeene trekken is geregeld en dat de regeling der onderdeelen bij de wet zelf aan de uitvoerende macht is opgedragen.

Koninklijke besluiten en algemeene maatregelen van bestuur

Alle regeeringsdaden worden in het algemeen aangeduid met den naam van besluiten. Zoo ziet men dagelijks in de bladen gewag gemaakt van dergelijke besluiten, waarbij ambtenaren worden benoemd of ontslagen, onderscheidingen worden toegekend, de statuten van vereenigingen goedgekeurd, enz.

Meer in het bijzonder moet men onder koninklijke besluiten verstaan de besluiten tot regeling van de onderdeelen of van de uitvoering eener zaak, waarin door de wet is voorzien. De grondwet noemt deze besluiten algemeene maatregelen van bestuur.

Deze komen dus zonder medewerking der volksvertegenwoordiging tot stand en hierin is bij de tegenwoordige inrichting der grondwet geen gevaar gelegen, want in die grondwet zijn een aantal onderwerpen opgenoemd, die bepaaldelijk door eene wet moeten worden geregeld, en voor het overige zijn de ministers voor de besluiten verantwoordelijk en moeten aan de kamers het toestaan der noodige gelden vragen, wanneer, zooals gewoonlijk het geval is, de genomen maatregelen in de uitvoering met kosten gepaard gaan.

2

Sluiten