Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement van orde.

Op -welke wijze de kamers den arbeid in bijzonderheden regelen, bepalen zij zeiven bij een zoogenaamd reglement van orde.

Bijzonderheden omtrent het Lidmaatschap der Kamers.

Men kan niet van de twee Kamers gelijktijdig lid zijn.

De ministers hebben zitting in de beide Kamers, hetgeen noodzakelijk is om de door de regeering ingediende wetsontwerpen toe te lichten en te verdedigen.

Wanneer de ministers lid der kamers zijn, hetgeen de wet niet ver. biedt, maar bij ons niet zeer gebruikelijk is, stemmen zij zelve mede-

Sommige hooge staatsambtenaren, zooals de leden van den Hoogen Raad, die van de Algemeene Rekenkamer en de Commissarissen der Koningin in de provincie, kunnen niet tot lid van een der Kamers worden benoemd, omdat er tusschen de werkzaamheden der Kamers en de uitoefening hunner ambtsverrichtingen een te nauw verband bestaat.

Onschendbaarheid der volksvertegenwoordiging.

De leden der Kamers zijn geheel vrij in hun spreken of in hetgeen zij schriftelijk aan de Kamer mededeelen ; zij kunnen deswege in geen geval worden vervolgd.

Vereenigde zittingen.

Hoewel de Kamers afzonderlijk vergaderen, zijn er toch ook vereenigde zittingen.

Boven hebben wij daarvan reeds een voorbeeld gezien.

Bij de opening en sluiting der zitting en bij de inhuldiging des konings, is een vereenigde zitting door de grondwet voorgeschreven.

Vereenigde zittingen in dubbelen getale.

Zulk een zitting is voorgeschreven voor het geval dat er een troonopvolger moet worden benoemd; maar de grondwet heeft de troonopvolging zoo goed geregeld, dat dit geval vrij wel ondenkbaar

Sluiten