Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of stichtingen, die uitsluitend in het belang der volkshuisvesting werkzaam zijn.

Het recht van onschendbare woning, enz

De woning is onschendbaar. Niemand mag daarin treden tegen den wil van den bewoner.

Uitzonderingen op den regel bestaan alleen krachtens de wet, in het openbaar belang.

Zonder bevel van den bevoegden rechter mag voorts niemand in hechtenis worden genomen

Niemand mag willekeurig worden gestraft; straffen op misdrijven gesteld worden alleen door den rechter volgens de regelen der wet opgelegd en wat de geschillen betreft over bijzondere belangen tusschen de burgers onderling, is de beslissing daarover opgedragen aan rechterlijke ambtenaren, die recht spreken krachtens eveneens wettelijk vastgestelde regelen.

De vrijheid van gedachte.

De gedachte is vrij. Dit beteekent dat ieder, door middel van de drukpers, zijn denkbeelden of meeningen in het openbaar mag te kennen geven.

Hetzelfde mag geschieden in openbare bijeenkomsten, mondeling.

Een en ander neemt niet weg, dat ieder voor het door hem geschrevene of gesprokene verantwoordelijk blijft, want de vrijheid van gedachte is geen premie op wetsovertreding.

Die dus door het geschrevene of gesprokene eene handeling verricht, bij de wet strafbaar gesteld, kan deswege worden vervolgd.

Over de onschendbaarheid van den volksvertegenwoordiger, wat betreft het door hem als zoodanig gesprokene enz., hebben wij hierboven reeds een en ander medegedeeld.

Het postgeheim.

Het geheim der aan de post of aan andere openbare instellingen van vervoer toevertrouwde brieven is onschendbaar. De regeering heeft geenszins het recht om zich van de brieven, tot welk doel ook meester te maken. Alleen de rechter kan een afwijking van dezen

Sluiten