Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vereeniging als rechtspersoon zijn erkend. Dit beteekent dat de statuten door de regeering moeten zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring wordt geweigerd, wanneer het doel der vereeniging strijdt met de wet of de openbare orde.

De erkenning geschiedt:

1. door den koning als zij voor minder dan dertig jaar wordt gevraagd; of

2. door eene wet, als zij voor langer wordt gevraagd.

Om deze redenen, om dus het omslachtige maken eener wet te ontgaan, brengt het gebruik mede de erkenning als rechtspersoon aan te vragen voor den tijd van negen en twintig jaar en elf maanden.

Wijze waarop de erkenning wordt aangevraagd.

Om de erkenning als rechtspersoon eener vereeniging te bekomen, moet men een request of verzoekschrift indienen, gesteld aan Hare Majesteit de Koningin. Dit request moet op zegel worden gesteld. Een zegel van 225 ct. is voldoende. Er moet bijgevoegd worden een afschrift der statuten op ongezegeld papier.

Zoowel het verzoekschrift als het afschrift moeten door al de leden van het bestuur worden onderteekend.

Een en ander kan ongefrankeerd worden gezonden aan den minister van justitie, bij wien de zaak tehuis behoort en die er feitelijk gevolg aan geeft.

Vreemdelingen

Vreemdelingen,- die hier te lande geen vast verblijf hebben, mogen niet worden aangenomen als leden van staatkundige vereenigingen, zooals kiesvereenigingen en dergelijke.

V ergaderingen.

Ook zonder dat sprake is van een blijvende vereeniging, mag men vergaderingen houden. Voor een zoogenaamde openluchtmeeting, dat wil zeggen voor openbare, gemeenschappelijke beraadslaging in de open lucht, is vergunning van den burgemeester noodig.

4

Sluiten