Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

tract heeft, naar Nederland overgebracht en hier verkocht. Slechts een klein gedeelte wordt in Indië zelf ter markt gebracht.

Zout-aanmaak.

Op Java en Madura mag geen ander zout worden verkocht, dan dat hetwelk vanwege het gouvernement wordt gemaakt en geleverd.

Bosschen.

De meeste bosschen op Java zijn eigendom van het gouvernement en worden vanwege onze regeering beheerd.

Tin.

Veel tin wordt gevonden op de eilanden Banka en Billiton. De Banka-mijnen worden door den staat geëxploiteerd en de opbrengst van de tin van Billiton aan een bijzondere maatschappij verpacht.

Andere inkomsten.

Op de zoogenaamde buitenbezittingen worden verschillende belastingen van de inlanders geheven, als bijdrage in de kosten van het bestuur; zooals hoofdelijke belastingen of hoofdgelden, heffing op de waarde der vaste eigendommen, enz.

De zoogenaamde koloniale politiek.

Hieronder verstaat men de wijze waarop de koloniën door het moederland worden beheerd en bestuurd.

Vóór 1848 geschiedde dit door den koning en de ministers zonder inmenging der volksvertegenwoordiging en bleven de zaken grootendeels geheim. Na de grondwetsherziening van 1848 is hierin van zelf verandering gekomen en van dien tijd af heeft men steeds er naar gestreefd, mildere beginselen in Indië toe te passen en de baten, die Indië afwerpt, ook ten behoeve er van te besteden.

Zijn wij verplicht vele uitgaven ten behoeve van het beheer en bestuur der koloniën te doen, dan is het billijk dat ook Indië daarin bijdraagt, maar overigens is men het er algemeen over eens

Sluiten