Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestelden; de rechten op den verkoop van sterke dranken in de bezittingen buiten Java en Madura, enz.

Niet verpachte belastingen

Hieronder behooren de zoogenaamde verponding of grondbelasting, de belasting op den overgang van vaste goederen, de successiebelasting, die op de paarden en rijtuigen, bedrijfsbelasting, accijnzen, patentrecht en personeel; verder invoerrechten en — anders dan bij ons — ook uitvoerrechten en de landrente, waarover wij reeds gesproken hebben.

Geen differentiöele rechten.

Wanneer bij invoer uit het eene land meer geheven wordt dan bij invoer uit het andere, dan spreekt men van differentiëele rechten. Rechten van dien aard werden in Indië vroeger geheven. Invoer uit Nederland was begunstigd of lager belast. Thans bestaan dergelijke verschillen sinds lang niet meer.

De zoogenaamde agrarische toestand in Indië

Onder agrarische toestand verstaat men de betrekking tusschen den bodem van een land en zijn bewoners.

Bij ons te lande kennen wij hier en daar nog de zoogenaamde marken, stukken land, in gemeenschap bezeten door allen die er op wonen, zonder dat men kan zeggen welk bepaald stuk aan ieder toebehoort.

Men noemt dit bezit ook wel

communaal bezit,

en zoodanig communaal of gemeenschappelijk bezit komt in het oosten zeer veel voor.

Tegenover het communaal bezit staat het zoogenaamde

individueel bezit,

dat wil zeggen het bezit of den grondeigendom zooals wij dien

Sluiten