Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht worden tot stand gebracht, terwijl het uitvoerend gezag bij den gouverneur berust.

Wij zullen bijzonderheden hieromtrent het best kunnen nagaan aan de hand der regeeringsreglementen, die nog voor korten tijd zijn gewijzigd en aangevuld.

De kolonie Suriname.

De algemeene beginselen van het bestuur der kolonie bepalen dat in de kolonie als wettelijke regelingen in hoofdzaak geldig zijn:

de wetten die in het moederland voor de kolonie gemaakt of voor haar toepasselijk gemaakt zijn en de voor haar gemaakte koninklijke besluiten; de koloniale verordeningen, vastgesteld door den gouverneur, met goedkeuring van de koloniale staten, en de besluiten, door den gouverneur genomen, na den raad van bestuur te hebben gehoord.

Rechten der ingezetenen. De slavernij.

Voorheen werd alle arbeid in het algemeen in deze kolonie door slaven verricht. Andere arbeidskrachten waren niet aanwezig en dus was de afschaffing der slavernij gevaarlijk; want het was te vreezen dat de geëmancipeerde slaaf zijn vrijheid niet zou waardeeren en in plaats van zich als vrij arbeider te verhuren, tot luiheid en losbandigheid zou overslaan.

Niettemin is in 1862 de vrijmaking gevolgd, waardoor de kolonie een moeilijken tijd doorleefde. De behoefte aan werkkrachten deed zich sterk gevoelen, waarin men trachtte te voorzien door immigratie, dat wil zeggen door invoer van vrije arbeiders uit andere, voornamelijk Oost-Aziatische landen. Nog altijd wordt de arbeid op de uitgestrekte plantages in hoofdzaak door die vreemde arbeiders verricht.

Slavernij wordt thans in het geheel niet meer geduld en allen die zich op het grondgebied der kolonie bevinden zijn vrij en hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goed.

Rechten der ingezetenen.

Dat de vrijheid hier grooter is en kan zijn, is een gevolg van de samenstelling der bevolking.

Sluiten