Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGRIP VAN BEHOEFTE.

Een mensch zonder behoeften is natuurlijk een ondenkbaar wezen.

Niet alleen dat ieder voorzien moet in datgene wat noodig is tot onderhoud van het lichaam en door het klimaat, waarin hij leeft, gedwongen wordt om zich verschillende benoodigdheden te verschaffen; maar bij de toeneming van beschaving en ontwikkeling ontstaat ook, hetzij oorspronkelijk, hetzij in nieuwe vormen, behoefte aan allerlei zaken, die de mensch wenscht te bezitten, hetzij om zijne maatschappelijke plichten des te beter naar eisch te kunnen vervullen, het doel dat hij zich voorstelt des te beter te bereiken, of eenvoudig om zich zoo gelukkig mogelijk te gevoelen.

Een gevolg hiervan is dat hij voortdurend streeft naar het bezit van allerlei zaken, en een ander gevolg is dat men onder behoefte niet alleen de noodwendigheden van den mensch begrijpt, maar alles wat hij noodig heeft om te leven en zich te bewegen in overeenstemming met de bijzondere "omstandigheden, waarin hij zich bevindt.

Er zijn verschillende wijzen waarop de mensch in zijne behoeften voorziet en zich in het bezit van de daartoe voor hem noodige zaken stelt.

Dat bezit wordt echter ook wel op andere wijze dan b.v. door arbeid verkregen, onder anderen door

giften en erfrecht.

Over de zaken nu die wij op eene wijze, die als geoorloofd wordt beschouwd of door de wet zelve is ingesteld, in onze macht verkregen hebben, kunnen wij grootendeels naar goeddunken beschikken, en zijn daarin slechts in zooverre door de wet beperkt, als die beschikking niet met de wettelijk verkregen rechten van anderen of bijzondere wetsbepalingen in strijd is.

Wij zijn gewoon dit zoo te noemen, dat de wet

het eigendomsrecht erkent.

Behalve de goederen, welke in het bezit zijn van den staat of zijne onderdeelen en welke in het publiek belang of ten bate van

Sluiten