Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaakt, maar een natuurlijk gevolg is eener samenloop van omstandigheden.

Kunstmiddelen bestaan gewoonlijk in maatregelen, van overheidswege genomen, om zekeren tak van handel of industrie te beschermen ; men spreekt dan van een

kunstmatig monopolie.

In elk geval is een monopolie schadelijk; het drukt de koopkracht en het meest die van hen die het minst bezitten. Vooral waar het geen zoogenaamde artikelen van weelde betreft, maar zaken die onontbeerlijk zijn, wordt het gevaar grooter. Moeilijk echter is dit door wettelijke maatregelen te verminderen, tenzij het natuurlijk monopolie den bovengemelden vorm van handelsbenten mocht aannemen of op andere wijze gevaarlijk mocht dreigen te worden voor de algemeene belangen.

In ieder geval is het natuurlijk en spreekt het van zelf, dat in den handel ieder tracht de best mogelijke zaken voor den minst mogelijken prijs te verkrijgen en vervolgens zoo duur mogelijk te verkoopen.

Begrip van goedkoop en duur.

Men noemt eene zaak duur of goedkoop, naarmate van de verhouding tot den prijs dien men er gewoonlijk voor betaalt in dezefde of soortgelijke omstandigheden.

Men leert gewoonlijk dat de prijs der zaken afhangt van

de verhouding tusschen vraag en aanbod.

Dit beteekent: wanneer er veel behoefte is en dus ook veel vraag komt zuilen de prijzen stijgen.

In het tegenovergestelde geval, wanneer de handel met de waren blijft zitten, zullen de prijzen dalen, want de handelaren zullen trachten hunne waren toch af te zetten en door verlaagde prijzen tot koopen te verlokken.

Meerdere of mindere juistheid van de theorie van vraag en aanbod

Dat de prijs der zaken door de verhouding tusschen vraag en

Sluiten