Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men het publiek zal bewegen om zijn uitvinding te koopen, gaat het dus volstrekt niet altijd op, dat het recht van octrooi ook voordeel geeft.

Maar dit was ook oorspronkelijk het doel der octrooien niet.

Niet uit een oogpunt van billijkheid zijn zij ingevoerd. Men was er op uit om het doen van nuttige uitvindingen te bevorderen. De mogelijkheid van groot profijt gedurende eenige jaren, welke mogelijkheid echter dikwijls geen werkelijkheid werd, deed de nijverheid op ontdekkingen uit gaan en bewoog de fabrikanten zich toe te leggen op allerlei verbeteringen en nieuwe toepassingen.

Maar dit doel heeft nu geen reden van bestaan meer, daar het op elk gebied, door de vorderingen der wetenschap, van ontdekkingen en verbeteringen wemelt.

Het verleenen van octrooien kan dus, het voordeel voor de schatkist daargelaten, alleen beschouwd worden als een gunst, waardoor de uitvinder wordt beschermd tegen de concurrentie van anderen.

Wat men eigenlijk ond9r eene uitvinding moet verstaan.

Eigenlijk gezegde uitvindingen, zijn altijd geweest de vruchten van een wetenschappelijk onderzoek, van een bestendig streven om iets van aanbelang tot stand te brengen. In den regel zal die uitvinding veel kosten en tijdverlies en veel studie en arbeid vereischt hebben.

In dergelijke gevallen spreekt de billijkheid zeer luid; maar de moeilijkheid is, hoe zal men al de octrooi-aanvragers, zoowel uit het binnenland als, vooral ook, uit het buitenland, het bewijs kunnen doen leveren dat daarvan wezenlijk sprake is.

Zulke werkelijke uitvindingen zullen echter aan bescherming het minst behoefte hebben.

Zij blijven uitzonderingen en zullen in den regel wel voordeel opleveren, indien de uitvinder ze in exploitatie kan brengen.

Kan hij dit niet, dan moet hij zijn geheim aan anderen verkoopen, wordt daardoor van zelf schadeloos gesteld, maar heeft dan ook aan octrooi geen behoefte.

Sluiten