Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dus de vraag of de Staat door het maken eener octrooiwet niet een belang zou regelen, dat beter aan zich zelf en aan de eigen krachten der industrie kan worden overgelaten ?

VRIJE HANDEL EN PROTECTIE.

Begrip van vrijheid

Vrije handel is slechts eene algemeene benaming. Wij bedoelen er mede vrijheid op elk gebied van productie en handel. Die vrijheid brengt mede, dat men voortbrengen mag wat men wil, zooveel als men wil en het recht heeft om over de verkregen producten naar welgevallen te beschikken.

Deze vrijheid moet in het algemeen belang beperkt worden.

Men zal dit gemakkelijk begrijpen, omdat eene vrijheid, die in het geheel niet geregeld of beschermd was, de vrijheid van anderen schaden zou of gevaar zou opleveren voor het algemeen belang.

Hier treden wij weer op het gebied der regeerkunst en der wetgeving.

Bij voortbrenging en vervoer van verschillende voor de gezondheid of het leven gevaarlijke stoffen is men aan vaste bepalingen gebonden. Er is eene wet houdende maatregelen bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken,, het verkoopen van sterken drank in het klein is beperkt. Er bestaan bepalingen met betrekking tot de veiligheid in fabrieken en werkplaatsen en den arbeid van jeugdige personen en vrouwen. De bereiding en verspreiding van een aantal voorwerpen van verbruik is mede gereglementeerd. In grootere plaatsen vooral vinden wij de keuring van een aantal levensmiddelen en andere waren.

Al deze en dergelijke, de vrijheid belemmerende bepalingen, worden aangeduid onder den algemeeuen naam van

bescherming.

Maar dit is geene bescherming die een wezenlijke hinderpaal der voortbrenging is. Zij legt wel vele verplichtingen op en belemmert

Sluiten