Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Munt als regeeringszaak.

De munt, het maken en in omloop brengen van geld, is in den aanvang niets dan een particuliere onderneming geweest, die op zich zelf ook handel was, want er werd steeds voor gezorgd, dat men voor de stukjes edel metaal, eenige meerdere waarde verkreeg dan de eigenlijke waarde van het metaal met de kosten van bewerking bedroeg.

Eerst later is de munt een zaak van de vorsten of regeeringen geworden; maar ook toen had de zorg ervoor nog niet altoos in het publiek belang plaats.

Doel van de munt in den nieuweren tijd

De regeeringszorg voor de zaken der munt mag alleen ten doel hebben om in het publiek belang te zorgen voor het aanwezig zijn, in voldoende mate, van een ruilmiddel, dat aan zoodanige eischen voldoet, dat het volledig vertrouwen verdient en dus alle zaken vertegenwoordigt en men er steeds alle zaken voor kan bekomen.

Nochtans is het vervaardigen van geld, zooals wij later zullen zien, geenszins de uitsluitende taak der regeering.

Ontwikkeling van het muntwezen.

In alle muntzaken speelt vertrouwen, op zekerheid gegrond, steeds de hoofdrol.

Vandaar dat men de stukjes edel metaal, die voor ruilmiddel werden gebezigd, vervaardigde van een vastgesteld gewicht en samengesteld op een bepaalde wijze. Die stukken werden bovendien van vaste kenteekenen voorzien, als kenmerk van echtheid, om zooveel mogelijk gewaarborgd te zijn tegen vervalsching en andere kwade praktijken.

Muntverzwakkingen.

De ervaring van vele eeuwen heeft geleerd, dat men tegen die kwade praktijken niet dan met zeer groote moeite kon waken.

Sluiten