Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanmunting van regeeringswege

Deze geschiedt natuurlijk alleen om het publiek belang te bevorderen, ter wille van het gemakkelijk handelsverkeer, met andere woorden, in geval van gebleken behoefte.

Begrip van behoefte aan geld.

Niemand weet met juistheid te bepalen hoeveel geld er in omloop is. Er moet steeds zooveel wezen, dat aan de behoeften van het verkeer gemakkelijk kan worden voldaan, 't Is b.v. lastig als er geen halve stuivers zijn en wanneer het nu blijkt dat die muntstukken zeldzamer beginnen voor te komen, hetgeen aan de vele Rijkskantoren gemakkelijk is na te gaan, dan laat men aanmunten. Van tijd tot tijd is dit natnurlijk noodig, daar de bevolking van het Rijk sterk toeneemt en het handelsverkeer zich uitbreidt, terwijl er nu en dan, b.v. door brand of andere rampen, wel eens geld verloren gaat

Welk muntstelsel de voorkeur verdient.

Het is nog altijd eene vraag van zeer groot gewicht, of wij, en de andere landen die den dubbelen muntstandaard hebben, dien zullen behouden of wel den enkelen gouden standaard zullen verkiezen. Van den enkelen zilveren standaard is weinig sprake meer.

Met het oog op het feit, dat Amerika voor zijne ontzaglijke handelsoperatiën en daarmede gepaard gaande betalingen van zeer grooten omvang goud noodig heeft, terwijl men b.v. in Aziatische landen het best met het eenvoudige zilver af kan, zou men kunnen aannemen, dat het Westen goud, het Oosten zilver behoeft. Toch levert ook dit een bezwaar op; want de onderlinge waarde van beide metalen wisselt zeer af, en van die waardeverhouding zou het b.v. afhangen hoeveel goud men uit Amerika moest verzenden om in Azië een zeker bedrag in zilver te kunnen voldoen.

De dubbele standaard heft dit bezwaar op, maar het is niet te verwachten dat Engeland terug zal komen van den enkelen gouden standaard, noch Duitschland, ofschoon daar feitelijk nog bimetallisme (de zilveren standaard naast den gouden) bestaat.

Sluiten