Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook weer af van de verhouding tusschen vraag en aanbod, maar ook weer niet volkomen.

Wanneer b. v. vele overgangen van onroerende goederen plaats hebben, vele fabrieken en andere nijverheids-ondernemingen worden opgericht en dus zeer veel geld noodig is, dan zou men allicht meenen dat dit ook eene verhooging van den rentestandaard ten gevolge zou moeten hebben en toch heeft de ervaring dikwijls het tegendeel geleerd.

Juist de goede gelegenheid om op vasten voet zijn geld te plaatsen onder verband van onroerende goederen of in blijkbaar betrouwbare ondernemingen, kan aanleiding geven om minder kapitaal te beleggen in schuldbrieven ten laste van vreemde regeeringen en buitenlandsche nijverheids-ondernemingen.

In verschillende andere omstandigheden is echter een tegenovergesteld verschijnsel denkbaar.

Is behoefte aan crediet een gunstig of een ongunstig economisch verschijnsel ?

Over het algemeen kan men veilig aannemen dat het een gunstig verschijnsel is, wanneer de vraag naar geld groot is. In tijden van «terk achteruitgaande productie zal het verschijnsel zich zeker niet voordoen.

Een gevolg van de vraag naar geld is geweest dat de handel een nieuwe bron van welvaart heeft gevonden in het verhuren van de beschikbare kapitalen of zooals men het gewoonlijk noemt, het verschaffen van crediet.

Aan crediet is altijd behoefte geweest, maar vóór het ontstaan van het eigenlijke crediet wezen, was ieder die aanvulling van kapitaal behoefde, genoodzaakt om daartoe de hulp van particulieren in te roepen, indien hij er al in kon slagen een zoodanig persoon te vinden.

Yereenigingen van personen, welke er hun werk van maken, kapitaal te verhuren, noemen wij

credietinstellingen.

of banken; terwijl het ook somtijds voorkomt dat een op zich zelf staand persoon dezen tak van handel drijft.

Oppervlakkig schijnt het vreemd om het crediet ook

Sluiten