Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieraan danken vooral de indirecte belastingen en accijnzen hun oorsprong. De laatste verhoogen zooals men weet den prijs der artikelen van verbruik.

Geheel met dit stelsel breken zal men waarschijnlijk niet en zou dit ook moeilijk kunnen.

Zoo zou men b. v., althans in den bestaanden toestand, moeilijk de belasting op gedistilleerd kunnen afschaffen; omdat deze maatregel een sterke toeneming van het verbruik ten gevolge zou heb. ben en dus in het nadeel der volkswelvaart zou zijn.

Voor andere bijzondere heffingen pleit de billijkheid. Wanneer b. v. de verkrijging eener erfenis wordt bezwaard met successierecht ten laste van den verkrijger, dan zou het hoogst onbillijk wezen om dat recht te brengen ten laste van het algemeen.

Langzamerhand evenwel zijn de meeste heffingen op artikelen van verbruik afgeschaft of verminderd.

Accijnzen zijn dan ook in het algemeen af te keuren,

ofschoon zij ongevoelig worden betaald en dus uit dat oogpunt te verdedigen zijn; maar zij verzwaren den ongelijkmatigen druk der belastingen, omdat het juist levensbehoeften zijn, die zij duurder maken en dat komt zeer sterk ten laste van hen die slechts bij kleine hoeveelheden kunnen inkoopen

Langzamerhand is men er toe gekomen, de directe belastingen op den voorgrond te stellen en den weg op te gaan der

inkomstenbelasting,

waarvan het doel is om, met behoud van eenige bestaande heffingen van bijzonderen aard, het overige wat de Staat benoodigd heeft, te vinden in een omslag per hoofd, waardoor ieder getroffen wordt naar evenredigheid van zijn vermogen of inkomen.

Het gevolg hiervan is geweest de instelling der zoogenaamde gesplitste inkomstenbelasting, namelijk van de vermogens- en bedrijfsbelastingen, in ons overzicht der Staatsinrichting geschetst.

Eene dergelijke algemeene percentsgewijze berekende en progressief werkende belasting op het inkomen zal vermoedelijk meer en meer tot het stelsel der toekomst behooren.

Sluiten