Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook verteringsbelastingen zijn af te keuren.

De verteringsbelastingen behooren ook nog meer tot het oude stelsel. Een voorbeeld daarvan geeft de welbekende personeele belasting' Zij is eene belasting op den uitwendigen staat en de leefwijze der burgers en daardoor ook eene belasting op de zoogenaamde weelde, waarbij men in den regel niet voldoende onderscheidt en ook niet werkelijk onderscheiden kan tusschen wezenlijke behoefte en overtolligheid, terwijl bovendien de uitwendige schijn een onbetrouwbare maatstaf oplevert voor de draagkracht van den persoon.

NADERE BESCHOUWINGEN OMTRENT VOLDOENING AAN BEHOEFTE EN OMTRENT ARMOEDE EN DAARMEDE IN VERBAND STAANDE ONDERWERPEN.

Het normaal peil van welstand.

Onder normaal peil van welstand verstaan wij een toestand, waarin ieder, naarmate zijner bijzondere omstandigheden, in staat is om zich en de zijnen zelfstandig te voorzien van het noodige tot onderhoud van het gezonde lichaam en het behoud der noodzakelijke arbeidskrachten. Een hoofddoel der economie, die de welvaart zoo algemeen mogelijk tracht te maken, is daarom ook: allen dat peil van welstand te doen bereiken.

Het normaal peil van welstand omvat veel meer dan het noodzakelijke tot levensonderhoud; maar het bevat weer minder dan de menschelijke behoeften in het algemeen, omdat, zooals wij vroeger hebben opgemaakt, die behoefte omvat wat de mensch wenscht te bezitten om zich zoo gelukkig mogelijk te gevoelen in maatschappelijken zin.

Er zijn zeer vele menschen, die het normaal peil van welstand niet kunnen bereiken. In dat geval noemt men deze personen minvermogend of, wanneer hun zeer veel ontbreekt, arm.

Anderen die veel meer bezitten dan noodig is en zich in den ruimst mogelijken zin van alles kunnen voorzien, noemt men rijk;

Sluiten