Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatscontrole op de Instellingen van weldadigheid

Ofschoon het algemeen beginsel der armenwet dus willende behouden, hebben velen bezwaar tegen de bepaling, dat het burgerlijk armbestuur alleen geven mag in geval van volstrekte onvermijdelijkheid.

De ontwerpers der armenwet hebben gewild dat geen onderstand zou worden verleend zoolang de armoede niet een vorm aannam, gevaarlijk voor de openbare orde; want het is licht te begrijpen dat een arme die volstrekt geen hulp bekomen kan, zich gemakkelijk tot minder onschuldige handelingen laat verleiden, of b. v„ om het leven te rekken, tot diefstal overslaat.

Hiertegen kan echter met grond worden aangevoerd dat, al neemt de armoede niet zulk een dreigenden vorm aan, zij toch wel gevaarlijk kan zijn uit een oogpunt van staatsbelang.

Het is trouwens een algemeen bekend feit dat er gemeentebesturen zijn geweest, die, in plaats van zich te houden aan de strenjre letter der wet, tot een geheel tegenovergesteld uiterste oversloegen en b. v. gelden verstrekten tot het stichten van woningen voor ongehuwden die een huwelijk wenschten te sluiten of in de wintermaanden ondersteuning verleenden aan personen die des zomers een zoo ruim inkomen genoten, dat zij er met goeden wil ook des winters ruim van zouden hebben kunnen leven.

Het voorschrift der armenwet is er dus een waarvan men alles kan maken wat men wil en behoorde door doelmatiger bepalingen te worden vervangen.

Verdere bezwaren tegen de armenwet

In de wet worden geene regelen gevonden omtrent het onderzoek der aanvragen om onderstand, omtrent het op de bedeelden uit te oefenen toezicht, omtrent de eischen welke zijn te stellen aan hen wier armoede voortspruit uit luiheid of wangedrag.

Het gevolg hiervan is dan ook, dat veelal een te lage bedeeling verstrekt wordt na een oppervlakkig onderzoek; maar er zijn ook lieden die er in slagen zich giften te doen uitreiken door voorgewende ellende.

De armen van alle klassen te bedeelen zonder voor de luiaards en losbandigen de verplichting tot arbeiden aan de bedeeling te

Sluiten