Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhond bestaat, dan is deze eisch zeker zeer zwaar en zon vermoedelijk een bron van geschillen zijn.

Werkhuizen

ör is geen beter beginsel van armverzorging dan dat, hetwelk voorschrijft dat aan personen die werken kunnen, geen onderstand verschaft wordt dan tegen levering van werk.

Natuurlijk kan dit alleen voor hen wettelijk worden voorge schreven, die van overheidswege worden ondersteund; maar het behoorde ook een beginsel van particuliere armverzorging te wezen.

Uitzonderingen

op den regel zullen er altijd moeten zijn, b.v. ten behoeve vau hen die wel werken in de maatschappij, maar niet genoeg verdienen om zich zelf of het geheele gezin te onderhouden.

Het meest aangeprezen werkhuisstelsel.

Volgens de daaromtrent meest aangeprezen beginselen zouden van gemeentewege werkhuizen moeten worden opgericht voor de l>ehoeftigen die wegens luiheid, lichtzinnigheid of slecht gedrag, geen onderstand in anderen vorm kunnen verkrijgen.

Overigens zou, zooveel mogelijk in of voor elke gemeente, gelegenheid moeten bestaan om personen, die voor bedeeling in aanmerking komen en tot arbeid in staat zijn, te werk te stellen.

Verschillende gemeenten zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld, zich te vereenigen tot het inrichten voor gezamenlijke rekening van een werkhuis.

De reden waarom men de werkhuizen zou wenschen in te richten voor bovengemelde categorie van personen is hierin gelegen, dat het niet aangaat, dat tal van tot werken geschikte personen een geheel jaar of een geheelen winter door bij het burgerlijk armbestuur aankloppen en het als de natuurlijkste zaak der wereld beschouwen dat zij zich laten onderhouden. Men kan dan ook moeilijk allen naar dezelfde maat meten: hen, die buiten hun schuld en tegen hun zin genoodzaakt zijn om ondersteuning te vragen, en hen die uit

Sluiten