Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De vijanden van Gods volk kunnen met al hun kracht en al hun geweld niets tegen u uitrichten, maar zullen als een vlak veld voor u worden, want Zerubbabel, de physieke kracht en het lichamelijk geweld geeft den doorslag niet, eer hangt alles af van de innerlijke bezieling die dit geweld in beweging zet; en zij het ook met minder kracht, toch zult gij triomfeeren, indien het maar mijn Geest in die u bezielt."

Nu hebben we voor jaren reeds dat ergerlijk misbruik van Mattheüs 4 : 4 gestuit. Wel niet zoo, of het sloop hier en daar nog in; maar toch in dien zin, dat ernstiger en degelijker predikers er van aflieten.

Thans is gelijke poging gewaagd, om het misbruik van Zacharia 4 : 6 te keer te gaan. Ruste daarop gelijke zegen!

II.

BIJZONDERE LAST GEEN PRACTICALE REGEL.

Zoudt gij dan stil zijn?

Richt. 18 : 9.

Met het pittige, aanvurende, moed instortend, geestdrift ontvonkend woord aan Zerubbabel: „Vrees niet voor dien grooten berg, want het gaat niet naar kracht of geweld; de Geest des Heeren zal den doorslag geven!" vorderen derhalve onze maners tot traaglijk nietsdoen en aandoenlijk stilzitten niets. Dat zielvertroostend zeggen: „Niet door kracht of geweld gaat het; maar door mijnen Geest", steunt hen niet, maar straft ze; spreekt ze niet vrij, maar schuldig. Niet stilzitten maar doorzetten en doorwerken moest Zerubbabel met alle kracht. Niet de Geest zonder Zerubbabel en buiten Zerubbabel om, maar de Geest des Heeren in, door en met Zerubbabel zou Zions tempel herbouwen.

Achter dat misbruikte, in zijn tegendeel omgezette en tot leugen gemaakte Schriftwoord kunnen de „rustende schutters" zich dus niet meer verschuilen.

Die borstwering ontvalt hun.

Dies zien ze om naar een ander ravelijn.

En waar ze dat beter bolwerk dan wanen te vinden?

In niets minder dan in een gansche reeks van zeer stellige, onmisduidbare Schriftuitspraken, waarin op beslisten toon stilzitten geboden en het zelf uitsteken van de hand wrboden wordt.

Zoo b. v. schuilt men dan achter Jesaia 30: 15, waarstaai: „Want alzoo zegt de Heere Heere, de Heilige Israëls: Door wederkeering en

Sluiten