Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam, college, bestuur of wat ook in Jezus' kerk, is alzoo niet slechts ongegrond, maar zelfs lijnrechte majesteitschennis van Jezus onzen Koning.

Van kerkelijke overheid in den zin van „overhoogheid" kan noch mag derhalve op aarde ooit sprake zijn.

T)e overhoogheid voor de kerk berust bij Jezus en niet bij eenigen paus, bisschop of synode.

Overhoog in de kerk is Jezus, niet „Zijne Majesteit", maar „de Majesteit Koning Jezus".

En die Jezus is niet dood, maar leeft, en zit niet stil, maar handelt, en laat de dingen niet gaan, maar regeert, en zal zich wreken op een iegelijk, die zijn overhoogheid te na kwam.

Van overheid kan en mag dus in de kerk alleen in dien lageren zin sprake zijn, waarin b.v. ook een politieagent die een dief arresteert, op dat oogenblik „de overheid is die hem gevangen neemt".

En hiermee is de quaestie of men een kerkelijke macht weerstaan mag en soms moet, vanzelf beslist en uitgemaakt.

l)en souvereinen Koning Jezus mag men nooit weerstaan, overmits zijn bewind en heerschappij nooit tegen God (alzoo Hij zelf God is) in kan gaan.

Een iegelijk dus, hij zij ambtenaar of lid in de kerk, die zich onderwindt de souvereiniteit van Jezus te weerstaan, pleegt daad van revolutie en zondigt.

Daarentegen de leden der gemeente mogen niet verder en niet langer gehoorzaamheid aan de ambtsdragers betoonen, dan de grens van het Woord gaat.

Aan dat Woord zijn niet alleen de ambtenaren, maar ook zij gebonden; en dus al wat van ons gevraagd wordt overeenkomstig dat Woord, zijn we alzoo gehouden te doen.

Daarentegen, wanneer deze ambtenaren zich op den troon van Koning Jezus zetten, zich zijn gezag aanmatigen, en doen tegen zijn Woord in, dan zou gehoorzamen ons tot zonde worden; en overmits geen belofte aan menschen ooit in zich kan sluiten de gebondenheid tot zonde, zoo kan ook nimmer eenige vroegere belofte, om reglementen te gehoorzamen of u te zullen onderwerpen, mij, u, of wien ook ontslaan van den plicht tot weerstand en verzet tegen ambtenaren van Koning Jezus, die tegen Jezus en zijn Woord ingaan.

Sluiten