Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Jrfïu&d T ï* Wd' D?VT niet altijd zichtbare ellenden; t is niet altijd een kruis, waar zich de wereld aan vergaapt • o neen

S . mS e„ r'nM°en ™i be.' h*rt dfflö 'SS

et merken kan. Maar aan het knus ontkomen we niet Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden <» of ook zonder vele verdrukkingen kunnen we niet ingaan in het

m 17 dïïLV,ï ™ de leu' "»» «ÏS

erk draagt, hangt er maar van af, of we élken dag ons kruis-

Hem Im f 7 daa God het gewild heeft; in de orde door

m ons voorgeteekend; en zóó ver op den weg als ziin gebod sinomet het oog op Jezus' kruis hebben gedragen! J * g g'

VII.

ONS DRAGEN VAN HET KRUIS.

Zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid. 2 Cor. 1 : 6.

nofmdejdtoonhb1d bijJ?at eifenaardig jijden, dat Jezus het kruis

kruis on p-pvp 7 h*™} "^ie ac^ter mij wil komen, die neme zijn Kruis op, geve zich zeiven er aan en volge mij!"

des C/rm'^rUla" tdraa",t 'l1Ieen Gods kind' de ver'oste door het bloed , ® "ant met den naam van „kruis" mag geen ander lijden

bestcmpdd, dan wat met Christi kracht, om zijns naams wille, in het door hem geteekend spoor, gedragen wordt.

indien 1^ " UW hïden het °Pnemen en dragen van een „kruis"

n u bewtk7 w' aTVaa ? "ï ,liefde Setorst' ccn daad desGeestes Le™Ï 1 ' aard0°r. ge lust bekomt> oni " u zeiven ook bij die

er aan vast T „T a^a ^ te Seven: de schande * te drinken die er aan vast is; ook daardoor weêr u te laten dooden totdat uw ei-en

weêr in diTniei^ V 'rWl uit die vernieuwing van uwen dood

w-ï nieuwigheid des levens op te staan

de driftBUvan°,!tlijdf t6gen V,leeSCh Cn- bl°ed ingaat' den to°™ en wezen niet Mt, Tv °PWekt'- CD uit den wortel van ^ndig werkL van d/T k" men.' T " ,hLet duideliik. dat alleen door dl iTitn Jt den Koning der heerlijkheid, zulk een heerlijkheid zich

we nu weten'dkt T ■ ** !*' °Penbaren kan; en vermits

we rechTtoTniJ i zlJn7gaven slechts aan de zijnen uitdeelt, hebben verlof Mn beweren: kruisdrager is een eeretitel, dien alleen'de

dan met IhdT WT "Z°°> de apostel, zoo laat óns

lijdzaamheid loopen de loopbaan die ons is voorgesteld,

Sluiten