Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Neen, volstrekt niet, zoovéél licht mogelijk «

En bij zich zelf zegt hij: »Nu spelen ze dat samen verder wel klaar; die lente is heel goed ....« en hij gaat een praatje maken met Hunding. Maar daar klinkt 't:

»Bruid en zuster

»Zijt gij den broeder;

»Zoo bloeie dan WaIsungen-bloed.«

»Daar heb je 't! Zakken, zakken, vlug.« Hij trekt zelf mee aan 't touw van 't scherm, vliegt 't plots schemerig tooneel op, omhelst Sieglinde, drukt Siegmund de hand, en het applaus klettert, klettert.

«Halen!« roept hij blij, vlucht dan wèg; zij buigen... »Zakken 1« ... weer applaus ... »Halen!... Zakken ! Halen 1... Zakken !... 't Was prachtig, en zag je wel, die en die klapten ook...

Nu 't tweede bedrijf!«

Onmiddellijk beginnen de tooneelknechts de rotsen te bouwen, heel vlug nu, onder toezicht van den ook steeds aanwezigen, kalm leidenden decorateur...

In de artiestengang wordt onder 't weer wat opknappen van de toiletten, onder 't kleeden van wie aanstonds moeten opkomen, 't succès éven besproken; maar al spoedig komen de zorgen voor de volgende bedrijven, voor de huisreis, voor de aanstaande voorstellingen weer boven, ook in 't algemeen discours....

»Maak asjeblieft vlug voort, regisseur!« — roept Wodan uit zijn kamertje, — »anders wordt 't wéér 'n uur of

Sluiten