Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toornt niet, doet geen echtbreuk, zweert niet, I voert geen oorlog — daarin ligt voor mij het wezen j der leer van Christus.

Deze duidelijke inhoud werd den menschen verborgen gehouden en van daar, dat de menschheid in twee uiterste richtingen zich bestendig daarvan verwijderde. De eene groep, die daarin eene leer van de redding der ziel voor het eeuwige leven zagen, dat zij zich in ruwen vorm voorstelden, beweerden dat zij van de wereld loswaren en zorgden slechts voor hun eigen zieleheil. Door velen dezer groep werden oneindige krachten tot onwijze en onmogelijke dingen verspild, om in afzondering van andere menschen, goed te doen slechts voor zichzelven alleen.

De andere groep daarentegen, die niet in het toekomstig leven geloofden, leefden slechts voor hunne medemenschen — dat waren de beteren — , maar zij wisten niet en wilden niet weten, wat zij noodig hadden te weten: in wiens naam zij het goede voor anderen wilden en waarin het goede bestond.

De leer van Christus is even ver verwijderd van het godsdienstig quietisme, van de zorg voor eigen zieleheil, als van den revolutionairen ijver, die weldaden wil bewijzen aan anderen, zonder te weten, waarin de ware ontwijfelbare welwillendheid bestaat.

Het christelijk leven is zulk een, waarin men den menschen niet anders het goede kan bewijzen, dan door zichzelven, aan zijne eigene ziel, het goede te bewijzen en waarin men zichzelven slechts dan het goede bewijst, wanneer men zijnen medemenschen het goede bewijst.

4

Sluiten