Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welstand van eene bepaalde groep van menschen; dien deze groep dus naar uwe krachten»; of ook: «De beteekenis des levens bestaat in de vervulling van den Wjl van Hem, die IJ heeft gezonden; streef alzoo naar de meest juiste erkenning van dezen Wil en tracht Dien te vervullen».

Op deze vragen kunnen ook de volgende antwoorden worden gegeven: «De beteekenis van uw leven bestaat in uw persoonlijk genot, want dit is 's menschen bestemming»; of: «De beteekenis van l w leven bestaat in den dienst van die gemeenschap, waarvan gij U als lid beschouwt, want die is Uwe bestemming»; of: «De beteekenis van Uw leven bestaat in den dienst van God, want deze is Uwe bestemming».

De christelijke zedenleer — die, welke wij kennen uit onze godsdienstige wereldbeschouwing — vordert niet alleen de opoffering van den op-zichzelf-staande ten gunste der gemeenschap, maar zij vordert ook de verzaking van de eigene persoonlijkheid en van de gemeenschap -- om God te dienen.

De bewering dat de maatschappelijke vooruitgang de zedelijkheid ontwikkelt, staat gelijk met de bewering, dat de bouw van kachels warmte ontwikkelt. De warmte komt van de zon en de kachels brengen slechts dan warmte voort, wanneer men hout, d. w. z. voortbrengselen der zon, er in doet. Op dezelfde wijze ontspruit de zedelijkheid van den godsdienst. De bijzondere levensvormen brengen slechts dan redelijkheid voort, wanneer deze levensvormen voort-

Sluiten