Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat wij ons langzamerhand tot eene onbewuste gewoonte behooren eigen te maken. Maar deze geboden bevatten in geenen deele de geheele leerzij zijn slechts eenige van de tallooze sporten, waarlangs men langzamerhand naar de volmaaktheid opstijgt.

Op deze volgen dan hoogere en steeds hoogere < oor de leer aangeduide geboden tot het bereiken der volmaaktheid.

Men heeft slechts het particulier leven van de op-zichzelf-staande menschen na te gaan; slechts te letten op de oordeelvellingen der menschen, wanneer zij anderen beoordeelen; te luisteren niet alleen naar de openbare predikingen en redevoeringen, maar ook naar de leeringen van ouders en opvoeders aan hunne leerlingen, om te kunnen waarnemen hoever iet staatkundige en het maatschappelijke door maatregelen van geweld gebonden leven der menschen van de verwezenlijking der christelijke waarheden nog is verwijderd; niettemin worden de christelijke deugden in het particuliere leven ontegenzeggelijk en door allen nog als goed erkend. Als onvoorwaardelijk slecht echter gelden de anti-christelijke ondeugden. Als de beste menschen worden diegenen aangeduid, die hun leven in zelfverloochening aan den dienst der menschheid wijden en zich voor anderen opofferen; als de slechtste»: de zelfzuchtige», die

mt de ellende van hunne evennaasten voordeel willen trekken.

Sluiten