Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot den laatsten compagnie's commandant, die op de volksmenigte laat schieten.

et is moeilijk, zich een meer ellendigen toestand

e ede'iken, dan dien, waarin zich de christelijke wereld thans bevindt: met de tegen elkander opgestelde legers, met de tot onderhoud daarvan steeds toenemende belastingen, met den voortdurend sterker ontvlammenden haat van den arbeidersstand tegen de njken, met het over ons allen hangende zwaard van Damocles, dat ieder oogenblik kan nedervallen en vroeger of later nedervallen moet Geene omwenteling kan voor de groote volksmenigten meer ellende veroorzaken, dan de tegenwoordig bestaande orde of liever wanorde van ons leven, met hare dagelijksche slachtoffers van onnatuurlijken arbeid, met hare armoede, drankzucht en

ontucht, met alle verschrikkingen van den te wachten

staanden oorlog, die in een enkel jaar meer slachtoffers verslinden zal, dan alle omwentelingen dezer eeuw bij elkaar.

Onze geheele levensinrichting is van dien aard dat ieder persoonlijk geluk van den eenen, door' het lijden van anderen moet worden gekocht; het geheele ingewikkelde werktuig onzer maatschappelijke samenstelling, dat de gewelddadigheden ten oei heeft, toont aan, hoezeer deze gewelddadigheid strijdig is met de menschelijke natuur. Geen rechter zoude er toe kunnen besluiten, dengenen, dien hij van rechtswege veroordeelt, zelf te wurgen • geen

Sluiten