Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer de martelaren van de leer dezer wereld hadden geweigerd deze leer op te volgen, dan hadden zij lijden en dood vermeden.

Iedere oorlog, ook de kortste, met zijne verliezen verwoestingen, diefstallen, die om de bijzondere omstandigheden worden verontschuldigd, rooverijen en moorden, die om de zoogenaamde noodzakelijkheid en gerechtigheid en het roemen en prijzen van oorlogsheldendaden, gebeden voor de vaandels, voor het vaderland en om de huichelachtige voorzorgen voor de verwondenen worden verschoond, bederft in éen jaar meer menschen, dan millioenen rooverijen, brandstichtingen en moorden, die in honderd jaren worden verricht door op-zich-zelfstaande menschen, onder den invloed hunner hartstochten.

Er is niet éen bewijsgrond, die in staat is te wederleggen de eenvoudige waarheid, dat het voor een mensch, die zichzelven acht, onwaardig is, zich te begeven in de slavernij van een hem onbekenden of ook een bekenden meester, die het oogmerk heeft menschen te dooden. En daarin alleen bestaat de militaire dienst en zijne tucht.

Xu zegt men ons: «Wat behooren wij daartegen te doen? Wanneer allen zich daartegen verzetten, dan zou het wel anders worden; maar doe ik het alleen, dan lijd ik alleen daaronder, zonder iemand nuttig te zijn.» Het is waar: niemand, die zich onder-

Sluiten