Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nietigheden, zoodat voor hen nog" minder tijd overblijft tot nadenken, dan voor den arbeider die met moeilijk werk is overladen.

Afgescheiden van alle huichelachtige pogingen der hoogere klassen, om den toestand der arbeiders te verlichten, zijn alle arbeiders van onzen tijd onderworpen aan de onveranderlijke ijzeren wet, volgens welke zij slechts zooveel verwerven, als zij noodig hebben om steeds door den nood tot den arbeid gedwongen te zijn en om de kracht te hebben, die zij noodig hebben om voor hunne meerderen, dat wil zeggen: hunne verdrukkers, te arbeiden.

Zoo was het steeds. De voordeelen, die door de bestendiging en versterking der macht worden verkregen, gingen steeds verloren voor hen, die zich aan de macht onderwierpen en hunne nadeelen vermeerderen zich.

Lit het feit, dat ik niet alles zelf kan maken en dat er verdeeling van den arbeid bestaat, vloeit volstrekt niet voort, dat ik niets anders behoef te doen dan geestelijk werk.

-hene verdeeling van den arbeid, waarbij verscheidene menschen en zelfs grijsaards en kinderen, dommen en verstandigen, werken verrichten, die boven hunne krachten gaan en waarbij anderen, eveneens zonder onderscheid dommen en schranderen, zich bezighouden met pianospelen, voorlezen, prediken en boekenlezen, kan en mag nooit bestaan, want zij is slavernij, verdrukking van de eenen door

Sluiten