Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kunstwaarde van een werk, bestaat hierin, oat het datgene, dat in den vorm eener stelling onbegrijpelijk en ontoegankelijk zoude zijn, begrijpelijk en toegangelijk maakt Dengene, die een indruk van werkelijke kunst ontvangt, moet het voorkomen, alsof hij het voorgestelde reeds meer heeft gezien, maar niet in staat was het uit te drukken.

De meerderheid der menschen heeft het recht sterk riekende kaas of vleesch met wildbraadlucht te versmaden; maar brood en vruchten zijn slechts dan goed, wanneer zij den meesten menschen behagen. Zoo is het ook met de kunst. De bedorven kunst kan den meesten menschen mishagen, maar de ware kunst bevalt steeds allen menschen.

Men zegt, dat de kunstwerken het volk niet bevallen, omdat het onbekwaam is ze te begrijpen. Wanneer echter het doel der kunstwerken is, de aandoeningen der kunstenaarsziel over te dragen op het volk, hoe kan er dan sprake zijn van niet-begrijpen ?

Wanneer de kunst werkelijk kunst wil zijn, dan moet zij onvoorwaardelijk begrijpelijk zijn; dat wil zeggen: zij moet aandoeningen, ware of onware, mededeelen. Kan zij dat niet of slechts onvoldoende, dan is zij geene kunst.

Sluiten