Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DEN EINA.NCIER.

De Nieuwe Financier en Kapitalist, onder redactie van S. F. van Oss.

Verschijnt 3 maal per week.

Gratis-bijlagen: 1. Maandlijst, bevattende eene lust van alle aan de Amst. Beurs verhandeld wordende Fondsen met de koersen, enz. 2. Uitlotingsblad, bevattende een volledige lijst van alle uitgelote aandeelen, obligaties, loten enz Verschijnt 2 U maal per maand. 3. Lij st van ontvangsten en vaste lasten der voornaamste Amerikaansche spoorwegen. Op onbepaalde tijden.

Prijs per kwartaal, Iranco per post *>

Maandlijst afzonderlijk per jaar - ?>_

Uitlotingsblad afzonderlijk per jaar *>

Dineer J., Overzicht van alle ter beurze van Amsterdam verhandeld wordende binnen- en buitenlandsche effecten, met opgave, zoo

mogelijk van hunnen geschiedkundigen oorsprong, de hoegrootheid

en de voorwaarden der negotiatiën, waaruit zij zijn gesproten,

de termijnen van aflossing, rentebetaling, enz. enz. 5 deelen.

5e druk. Gebonden • ''

Froe, A. de, An English Reader for Commercial Schools. Gebonden . - 1,50 Gramberg, G. J., Deutsche Handelskorrespondenz für Handelskursen

und zum Selbetunterricht.. Gebonden >

Haan B. L. C. de, Vademecum voor houders, koopers en verkoopers

van effecten. 6e uitgave. Verminderde prijs ƒ2,25. Ueb. ... - i,do

Koppeschaar Jr., W. F., Samengestelde Intrest ^ - 0,55

Jlonas 8., Practisch en Theoretisch Handboek van het Italiaansch oi dubbel koopmansboekhouden, ten dienste der scholen voor Middel-

baar Onderwijs en voor privaat-onderwijs . 2e drtt*. "

Bekroond op het Concours international de comptabilue te Lyon met eene Eervolle Vermelding.

Nlerop, A. S. van, De vermenigvuldigde wissel " 0,30

Oss , S. F. van, Effectenboek voor 1903 en 1904. Gebonden .... a -10,

Oss, S. F. van, Effectenboek voor 1905. Gebonden "JS'Ën

Met wit doorschoten, gebonden in 2 deelen - n,ou

Oss 8. F. van, Kaart der Noord-Amerikaansche Spoorwegen, naar

' offlcieele gegevens bewerkt. In 9 kleuren. Formaat 94/132 cM.

Los in omslag

Op linnen in omslag ƒ6,50. Op linnen gevernist met staven

Idem en met knoppen a>

Oss 8 F van, Interest-tabellen voor bankiers, effectenmakelaars, nota' rissen, geldbeleggers en koopliepen, aanwijzende den interest tegen 2, 2'/„ 3, 37,, 4, 4'/„ 5, 6 en 7 pet. per jaar. Voor alle tijdvakken van 1 dag tot 5 jaren en voor alle bedragen van ƒ1,—

tot ƒ10,000. Gebonden " 1>9U

Restantenboek, bevattende de tot 31 December uitgelote seriën van premieleeningen, waarvan alle nummers nog niet ter aflossing zijn aangeboden. Jaargang I—XV a ƒ 1,25. Jaarg. XVI, XVII en

volgende '

Zanten J*., L. van, Beknopt Leerboek van het Boekhouden naar de

zaaktheorie van N. Brenkman ï,AJ

Zanten Jz., L. van, Leerboek voor de Theorie en de Practijk van het

Boekhouden. Naar de nieuwe theorie van N. Brenkman. . . . Bekroond op het Grand Concours international de comptabitite te Lyon met de Verguld Zilveren Medaille.

Uitgaven van de firma P. NOORDHOFF te Groningen.

Sluiten