Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDBESTU UR.

HUGO NOLTHENIUS, Voorzitter, te Utrecht; F. L. ORTT,

Vice-Voorzitter, te Nijmegen; Mevr. C. VAN DER HUCHT—KERKHOVEN, Bibliothecaresse, Willemsparkweg 32, te Amsterdam; Mej. S. GROSHANS, te 's-Gravenhage; S. B. CRIELLAERT, te s-Gravenhage; .T. WESTENDORP, te Haarlem; WILLEM VAN DEN HEUVEL, Bemuurde Weerd Westzijde 13 te Utrecht; Mr. E. P. DE MONCHY R.A/,n. te Amsterdam. Het Secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door den Voorzitter, het Penningmeesterschap door den heer VAN DEN HEUVEL.

C£}

Uittreksel uit de Statuten

VAN DEN NEDERL. BOND TOT BESTR. DER VIVISECTIE.

Aut. 1. De Nederlandsche Bond tot bestrijding der Vivisectie is gevestigd te 's Gravenbage.

Art. 2. Leidend Beginsel. De methode van physiologisch onderzoek en behandeling van dieren, bekend onder den naam van Vivisectie, door onderscheiden der meest gezaghebbenden op geneeskundig gebied afgekeurd, wordt door den Bond veroordeeld als:

schadelijk uit zedelijk oogpunt,

gevaarlijk uit praktisch oogpunt,

onverdedigbaar uit het oogpunt van de plichten van den mensch tegenover het dier.

Art. 3. Doel en middelen. Het doel van dqn Bond is afschaffing van de Vivisectie.

De Bond tracht dit doel te bereiken door:

a. bet uitgeven en verspreiden van periodieke en andere geschriften, ten einde daardoor kennis te verspreiden omtrent de Vivisectie, haar wezen en beginselen, haar toepassing en gevolgen;

b. liet vormen van bibliotheken en leeskringen;

c. het houden van vergaderingen en openbare voordrachten;

d. het verstrekken van moreelen en finantieelen steun aan geneeskundige inrichtingen en studiön, die met het beginsel van den Bond samengaan.

Art. 7. De Bond geeft jaarlijks een gedrukt verslag uit van de handelingen van het Hoofdbestuur en van den staat der Vereeniging over het afgeloopen jaar, behelzende tevens een beknopt overzicht der ontvangsten en uitgaven, benevens eene naamlijst der leden.

Dit jaarverslag wordt kosteloos aan de leden toegezonden.

Art. 10. De j aarlij ksche bijdrage der leden ... is ten minste f 0.50 (liefst, minstens f 1.—).

Van de leden, in de tweede helft van het vereenigingsjaar (na 1 October) toegetreden, wordt de halve contributie geind.

Art. 13. Donateurs zijn zij, die een gift in eens geven van ten minste f25.—. Zij hebben dezelfde rechten als de leden.

Art. 14. Begunstigers of voorstanders zijn zij die in eenig opzicht ten gunste van den Bond werken, zonder lid of donateur te zijn.

Sluiten