Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men verliest uit het oog, dat tusschen den werkman en den proletariër alle mogelijke tusschentrappen bestaan, waarmede men onmogelijk rekening kan houden, en daarom is de specifieke opvatting de hoofdfout van de moderne geneeskunde.

Maar er is meer. De artificieel 1) verkregen passieve immuniteit 2) door seruminjectie 3) duurt korten tijd, soms maar enkele weken, de actieve 2) na eene doorgestane ziekte opgewekt, strekt zich in de meeste gevallen over het geheele leven en in ieder geval over eenige jaren uit. Biologisch levert dit natuurlijke proces het voordeel op, dat de lichaamsorganen in den zegevierenden strijd tegen vijanden die ons bestaan bedreigen, gestaald worden en de drager dier organen het bewustzijn krijgt, dat hij door eigen kracht en niet door het serum van voorgespannen paarden de belagers van zijn organisme overwonnen heeft. Zoo'n bondgenootschap met paarden erkent de natuur niet; het strijdt met iedere natuurwet, het strijdt met alle natuurwaarnemingen en voor alles met het grondbeginsel van den strijd om het bestaan. Waarlijk wat meer filosofisch nadenken en wat minder handelsgeest, dat zou het ware geneesserum zijn voor den dalenden invloed van den geneeskundigen stand.

Reeds in 1894 heeft Dr. GERSTER, de bekwame, wakkere onpartijdige Redacteur van .Hygieta", onder den eersten indruk van BEHRING'S ontdekking gezegd: .Neen, Heer Prof. BEHRING ! „We willen niet zoo gemakziek zijn, de ons immuun makende .antitoxinen 4) voor ons door paarden te laten voortbrengen. .Wij willen ons de moeite getroosten om onze antitoxinen .door eene doelmatige levenswijze zelf te bereiden."

Men kan het er veilig voor houden, dat onbeperkte, habitueele 5) toevoer van serum, tot eene cumulatieve 6) verwijfdheid en

1) kunstmatig.

2) onvatbaarheid voor ziekte, verkregen door toegediende middelen, waarbij het lichaam een lijdelijke rol speelt; in tegenstelling van actieve immuniteit, waar het lichaam door zelfwerkzaamheid onvatbaar wordt.

3) inspuiting van geneeskrachtige bloedwei van dieren.

4) tegenwerkende giftstoffen.

5) tot gewoonte geworden.

6) opeenhoopende.

Sluiten