Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunde studeerde en daar getroffen werd door de vele misstanden en afdwalingen, welke zij er zag, bewaarheid worden, waar zij zegt: „Die Frau erkennt nicht nur, sie fühlt auch, „und als feineres Instrument vibrirt sie leichter und nachhal"„tiger auf jeden Reiz. Was der achtzehnjahrige Jüngling als „selbstverstandlich hinnimmt, was für den zünftigen Mediciner „langst alltaglich geworden ist; dem Bliek der Frau erscheint „es zum grossen Theil anfechtbar, roh, entsetzlich, frevelhaft, „sogar hoffnungslos. Sie als Frau hat eene andere Achtung von „dem Leben als der zur Autoritatenverehrung und zur Feindes„vernichtung erzogene Mann. Hier liegen all unsere Hoffnungen. [Noch steht die Frau ausserhalb der Kastensuggestion, noch „besitzt sie nicht den „Corpsgeist", der vor jeder Kritik zurück„schaudert." 1)

Twijfelachtig en van geen waarde is de winst, die men aan de vivisectie toeschrijft, maar reusachtig groot is het verlies, dat zij aan de moraal berokkent.

Waren de millioenen, die over de geheele wereld aan dierproeven besteed werden, gebruikt geworden om het volk te onderwijzen omtrent zijne lichamelijke behoeften en de sociale toestanden te verbeteren, zoo zou de algemeene toestand van het volk veel gunstiger zijn dan thans het geval is. Want men moge over kwakzalvers met of zonder approbatie denken zooals men wil: dit kan niet ontkend worden, dat zij in het algemeen ten behoeve van de voorlichting des volks meer gedaan hebben dan de schoolgeneeskundigen.

Mannen als de heer ORTT, die zelfbewust en bescheiden

1) De vrouw kent niet slechts, maar voelt ook; en als fijner instrument trilt rij gemakkelijker en aanhoudender bij iederen prikkel. Wat de achttienjarige jongeling als vanzelfsprekend voor lief neemt, wat voor den tot het gilde behoorenden medicus allang alledaagsch geworden is, schijnt voor den blik der vrouw grootendeels betwistbaar, ruw, ontzettend, misdadig, zelfs hopeloos. Zij als vrouw heeft een anderen eerbied voor het leven dan de man, die tot autoriteiten-vereering en vijand-vernietiging opgeleid is. Hierin ligt al onze hoop. De vrouw staat nog buiten de kaste-suggestie, nog is zij niet met den korpsgeest behept, die voor elke kritiek terughuivert.

Sluiten