Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

psychologie, bezig zich te ontwikkelen. Deze vestigt onder meer hare aandacht in het bijzonder op de levens van personen, die in vroeger en later tijd, ook herhaaldelijk hier en daar in onzen tijd nog, als godsgezanten en godsdienststichters optreden en als zoodanig in meer of minder uitgebreiden kring erkenning vinden. De omtrent hen medegedeelde feiten verzamelend stelt zij in het licht, hoe wij telkens bij zulke personen, en dit onmiskenbaar vaak te goeder trouw, een zelfgevoel aantreffen, dat sterke overeenkomst vertoont met het Messias-bewustzijn, in de Evangeliën door Jezus aan den dag gelegd. Reeds lang trouwens was erkend, dat Mohammed met zijne prediking, dat hij door bijzondere openbaring weet de uitverkoren profeet van God te zijn, geenszins de bedrieger is geweest, waarvoor hij zoo lang door de Christenen gehouden is. Deze dingen doen de vraag rijzen, of wij niet ook bij Jezus aan iets dergelijks te denken hebben: eene vraag, die niet eenvoudig met verontwaardiging ter zijde mag worden geschoven.

En hiermede wordt dan wankel wat tot dus verre een der hechtste gronden scheen voor toe-

Sluiten