Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

som der wet, nog blijven hopen op een eeuwigheid waarvan hij reeds hier aanvankelijk de vreugde geniet, in één woord: den geest, de beginselen, de godsdienst van Jezus behouden en als waar erkennen, al werd ook de historische oorsprong des Christendoms onzeker" !).

Al zou dus het wegvallen van een historischen Jezus aan onzen godsdienst geen schade toebrengen, uit een zielkundig en historisch oogpunt acht ik dit ondenkbaar. Kalthofïf's poging om, in navolging van Kautsky, op de geboorte van het Christendom de methode van het historisch materialisme toe te passen en die uitsluitend te verklaren uit de verschillende materieele factoren der eerste eeuw schijnt mij, hoe vernuftig ook, volkomen mislukt. Geen enkele groote beweging, op welk gebied dan ook, of zij wordt gedragen en gedreven door een persoonlijkheid, die op het door de vaderen overgeleverde den stempel weet te drukken van zijn eigenaardig wezen, die de verschillende elementen en geestesstroomingen van zijn tijd weet samen te voegen en te be-

') Zie Scholten. De leer der Hervormde Kerk enz. Derde Druk I pag. 250—252.

Sluiten