Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijding van het christendom, zich trekken voordoen die uit dat christendom zelf zijn voortgekomen. Ook de Anti-Christ, onder welks masker Nietzsche zijn strijd tegen het christendom voert, is toch weder een Christus, een bijzondere verschijning in de groote reeks der Christusbeelden, gelijk de negatieve electriciteit even goed electriciteit is als de positieve. En Zola noemt zijn nieuwen godsdienst den godsdienst des levens, die geen verlangen naar den dood meer in zich draagt, toch weer een evangelie en keert daarna terug tot den kring der denkbeelden dien hij had willen ontloopen J).

Zoo blijtt het godsdienstig leven zich ontwikkelen, in welken vorm dan ook, onder den invloed van het Christus-ideaal. En in dat ideaal zijn blijvende trekken die terugkeeren door alle eeuwen heen. De ethisch-religieuze kern van het oude christendom vertoont zich, schoon in gewijzigde gedaante, in de Christusbeelden van lateren, ook van onzen tijd.

Dat Christusbeeld is in de eerste plaats een godsdienstig ideaal. Elk levensterrein heeft zijn

') Albert Kalthoff. Die Religion der Modernen, pag. 178.

Sluiten