Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen meesters en heroën. Rembrandt blijft heerscher op 't gebied der schilderkunst, Beethoven op dat der muziek. Shakespeare op dat der dramatische, Goethe op dat der lyrische poëzie. Christus is bij uitnemendheid het godsdienstig ideaal'). En dat ideaal bekoort ons allereerst door de innige samensmelting van godsdienst en zedelijkheid die hier gevonden wordt. Om God te zien, om de nabijheid van den Heilige te voelen en te ervaren behoeft men niet geleerd te zijn — de dingen van het koninkrijk der hemelen zijn immers voor de wijzen en verstandigen verborgen ; — niet aesthetisch ontwikkeld — herders, visschers, tollenaars zijn immers de eerste dragers der christelijke idee — neen, maar rein van hart, eenvoudig en argeloos, kinderlijk en onbevangen, met een open oog en hart voor de goddelijke heerlijkheid die zich alomme in de wereld openbaart. Om God te vinden heeft men allereerst te komen tot zichzelf, de stem van het geweten te beluisteren, 's harten innerlijksten drang te volgen. Immers tusschen God en mensch bestaat dezelfde innige verwantschap als tusschen een

') Zie Strausz. Zwei friedliche Blatter, pag. 102 v.v.

Sluiten