Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo neemt het Christusbeeld de eerste en hoogste plaats in onder de helden en profeten der menschheid. Allen zijn zij ons voorgangers en leidslieden, maar geen hunner is onmisbaar. Onmisbaar is God alleen, de Eenige en Eeuwige, de Algenoegzame en Getrouwe. En 't hoogst staat die vroomheid die den Israëlietischen zanger nazegt niet alleen, maar ook navoelt en naleeft: ,,'t is mij goed nabij God te zijn".

Als de middelaars en leidslieden ten slotte plaats maken voor den innerlijken God, voor den heiligen geest die in de harten woont, als men geleerd heeft God te aanbidden en Hem alleen te dienen, dan ruischt door de ziel de diep-eerbiedige alles overstemmende grondtoon van het godsdienstig leven:

Soli Deo Gloria!

Sluiten