Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, waarop wij ons aannemen of verwerpen van eenig stuk uit de geschiedenis van Jezus bouwen, dan de meerdere of mindere waarschijnlijkheid.

Maar veel overvloediger inhoud en veel stelliger klank heeft het antwoord, dat de historie geeft op de vraag: Welken invloed op hun zieleleven hebben menschen toegeschreven aan de persoon van Jezus? Hier vloeien ons de getuigenissen toe bij menigte uit alle eeuwen. Van verlossing spreken zij en van verzoening, van opening der oop-en voor nooit vermoede waarheden, voor nooit

o

gedachte werelden; van levensvernieuwing en levensverheffing. Van redding hooren wij uit de meest verschillende zielenooden; van licht dat opging over de meest verschillende vragen, waardoor harten beangst en benauwd werden. En al die getuigenissen wijzen op Hem als op den werker van 't beste waarvoor men God te danken had. Zoo onzeker als de Nieuwtestamentische bronnen ons laten omtrent den levensloop van Jezus, zoo duidelijk plaatsen zij den toestand voor ons van een Paulus vóór en na zijn bekeering. Levende onder den vloek der wet, worstelend om

Sluiten