Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feiten, die in de tastbare stoffelijke wereld gebeurd zijn, 't is de ontwijfelbare oorkonde van een feit, dat in de eerste tientallen jaren onzer tijdrekening heeft plaats gehad in 't innerlijk leven van menschen: Zij hebben zich overgeplaatst gevoeld in een hooger, rijker, blijder levenssfeer. En dat zelfde Nieuwe Testament is tegelijk een doorgaand getuigenis., dat zij die overbrenging toeschreven aan den invloed van Jezus Christus, 't Brengt een koor van stemmen tot ons, verschillend van klank naar de aard en de omstandigheden verschillend zijn van wie ze doen hooren, maar allen dezelfde belijdenis herhalend: „Tot wien dan tot u, zouden wij henen gaan ? Gij hebt de woorden des Eeuwigen Levens".

En de eeuwen hebben 't aantal van hen, die er mee instemden, voortdurend uitgebreid. De kerk-historie is vol van lofzangen en dankliederen opgezonden tot den onzichtbren, maar daarom niet minder welbekenden Heiland, door harten, die zich door Hem getrokken en gewonnen wisten, die er hun eenige troost in leven en sterven in vonden, dat zij Zijn eigendom waren en met Hem veilig geborgen leefden in de Eeuwige Trouw

7

Sluiten