Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwaken, dat het „voor hem" is, tot hem gezonden. Hij verneemt aldra de stem, die er uit klinkt: „Ik berg iets in mij, dat tot u komen wil; daartoe ben ik in de wereld gekomen, dat 't zijn weg vinde tot u". Er is geen hooger toonbeeld van zedelijken ernst en zedelijke volkomenheid denkbaar. Maar gij hebt hem niet n zijn volle beteekenis gezien, als niet veel meer het hoog en volkomen geluk, waarvan hij het toonbeeld is, u treft en aantrekt. Gij hebt de bedoeling niet verstaan, waarmee God dit menschenleven op aarde gaf, indien niet hoog boven de bewondering voor zijn adel, bij u gaat de jaloerschheid op zijn innerlijken rijkdom. De diepste behoeften der ziel zien hier hun bevrediging voor zich. Hoe zouden wij er dan niet de noodiging in vernemen van de Macht die deze bevrediging geeft, om voor haar onze ziel te ontsluiten.

Naar vrede dorsten wij. En strijd is ons leven. Tooneel der rustelooze worsteling tusschen twee machten. Een macht in ons en een macht buiten ons. De eene wenscht, streeft, dringt en dwingt. Begeerte noemen wij haar. De andere regeert, beheerscht den loop der dingen. Wij geven haar

Sluiten