Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien drang te volgen en met zijn verheven persoonlijkheid voeling te houden.

Men moet in het leven, in het verkeer met menschen, kennis maken met veel platheid en boosheid.

De gedachten van sommigen schijnen zich nooit te verheffen boven de kleine dingen van het materieele leven. Zij geraken in bekommering over beuzelarijen, haken naar pretjes en vermakelijkheden, blijven in al hun denken en doen zeer laag bij den grond.

Anderen toonen een verdorvenheid, die weerzin wekt. Op de brutaalste wijze maken sterken misbruik van hun macht om zwakken te exploiteeren. Niets is heilig voor hun zelfzucht en hebzucht. Uit dierlijke zinnelijkheid worden de walgelijkste daden verricht. Leugen en bedrog, onrecht en laster treden onbeschaamd op.

Het is zoo vreemd niet bij het aanschouwen van zooveel platheid en boosheid, dat het menigeen moeilijk valt, te gelooven in den adel der menschelijke natuur, den mensch te eerbiedigen als een wezen, dat als kind van Gods geslacht oneindige waarde heeft. De mensch een kind van God!

Sluiten