Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breiden. Daarom groeit het verzet tegen den oorlog, de gruwelen van het kapitalisme, de sluipwegen der diplomatie, de onoprechtheid der internationale verhoudingen. De regeerders hebben aan gezag ingeboet bij het volk, omdat dit gezag niet zedelijk is.

Ook over de maatschappelijke verhoudingen heeft het zedelijk oordeel zich in den nieuwen tijd krachtig doen gelden, Daarom slaat de socialistische critiek bij zoovelen in. Bijna altijd drijven met het eigen- of klassebelang, soms zelfs tegen het eigen- of klassebelang, ethische gevoelens naar het socialisme. De broodsocialist is de ware broeder niet; hij wordt een tevreden burger, zoodra hij door een buitenkansje een gezeten burger wordt. Direct stoffelijk voordeel geeft het Socialisme aan zijn volgelingen bijna nooit. De kracht van het Socialisme ligt dan ook in het vertoornde rechtsbesef over de vernedering en verdrukking der arbeidende klasse, en zijn bekoring is het ideaal van maatschappelijke orde en vrede. Afgezien van zijn sociale en politieke uitvoerbaarheid is het Socialisme dan ook verre boven het kapitalisme te verkiezen, omdat behartiging van het gemeenschappelijke belang schooner is dan het dienen

Sluiten