Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloten, alle fabrieken stop gezet, alle ondernemingen ontbonden, alle privaat bezit van bodem en productiemiddelen opgegeven, wanneer aardsche goederen alleen als ongezochte vruchten mochten worden aanvaard. De rijke voelt en gedraagt zich niet als rentmeester maar als eigenaar. Het Romeinsche eigendomsbegrip, niet de Christelijke idee van rentmeesterschap overheerscht. Al neemt de rijke er nog geen lui en lekker leventje van en kan hij zelfs een nuttig burger zijn, hij voelt en gedraagt zich niet als leenman in dienst van zijn Heer, maar als leenheer, die de volle en vrije beschikking heeft over zijn goed.

Het zedelijk oordeel van Jezus over den rijkdom valt samen met dat van het Socialisme. Het ziet meer het economisch kwaad van den rijkdom, gevolg en tevens weer oorzaak van uitbuiting. Door persoonlijke vlijt of bekwaamheid alleen ontstaat geen rijkdom, of het moest zijn de vlijt om de arbeidskracht van anderen te exploiteeren, de bekwaamheid om zich de meerwaarde toe te eigenen. Hoe kras ook eens de kerk met zware straffen alle renteheffing heeft verboden, toen de handel en productie om winst het maatschappelijk leven gingen beheerschen,

Sluiten