Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen hen. De beginselen van recht en broederschap moeten uitgewerkt worden bij de voortbrenging en de verdeeling der aardsche goederen, zooals de bezieling, de visie van den kunstenaar bij het boetseeren der klei, het mengen en aanbrengen der kleuren. Het maatschappelijke leven is de materie, die tot een rijk Gods op aarde moet worden gevormd.

Onvermijdelijk daartoe is de klassenstrijd. De arbeidersklasse zoekt en vindt kracht door organisatie en tracht zoo haar lot te verbeteren. De arbeiders hebben het zwaarste leven en moeten het meest ontberen. Zij bezitten alle recht voor hun eigenbelang met zedelijk geoorloofde middelen op te komen.

Noodzakelijk is ook de wetenschap. Zij staat in het teeken der evolutie, ook de wetenschap der maatschappij. Marx heeft ons leeren kennen en begrijpen het ontwikkelingsproces, den groei van het Socialisme uit en door het kapitalisme. De ontzaglijke literatuur van zijn leerlingen heeft dit inzicht versterkt en verhelderd.

Maar als Christensocialisten zeggen wij: Zoekt eerst (niet alleen) het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Weest socialisten allereerst uit een

Sluiten