Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinnigen aanleiding geweest om zich in de uitdrukking van hun geloof en bij het godsdienstig onderricht van de schare nauwer dan voorheen aan te sluiten bij de overgeleverde Kerkleer, meer in het bijzonder bij de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Het gevoel van den vrome kan door het denken tot weten worden verhelderd. Men behoeft geen wijze te zijn om vroom te wezen, zeker niet! En het menschdom, dat slechts voor een zeer klein deel uit wijzen bestaat en kan bestaan, behoeft van de goddelijke waarheid, Goddank! niet verstoken te blijven. Met den godsdienst is voor alle menschen de Waarheid gegeven: maar van sommigen wordt een helderder inzicht in haar geëischt, omdat hun meer talenten zijn toevertrouwd. Geloofswaarheden zijn stellig niet alleen abstracte theorieën; zij moeten hare kracht betoonen in het geloofsleven. Maar dit neemt niet weg, dat zij toch ook theoretisch houdbaar dienen te zijn. Want wil men aan het wijsgeerig denken allen invloed daarop ontzeggen, dan viert het onwijsgeerig denken met zijne vage, onoordeelkundige en ongepaste voorstellingen hoogtij op

Sluiten