Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wis en wrachtich is dat moai en it kostet ek mar in miggelean; for tweinticli centimes komme jy iu goed healüre buten Lyon nei it de- Jfuvbe , in eilan, dat de Saone dèr yn twaën part. En feu 't earste ogenblik ou luit men in moai ütsicht op do moaije en alde linzen, de tsjerke op 'o hichte mei de Funiculaire dèrliinne, de brégen, de forten, en, as men Invet mear buten komt, den binne de iggen sa moai biwoechsen en lizze der sukke moaije villa s en tunen, det men fen de iene ütrop yn de oare fait. Den tinkt men doclis wol ris, det der buten ïryslan noch meai moais op 'e wrald is, en det men net altyd meilijen mei de minsken lioecht to hawvyen, omt hja net yn Feanw&lden, 01 terterp ef de Bjirmen wenje.

Dat eilan, alhiel biwoechsen mei bükenbeammen as hienen hja der sünt de skepping al slien, like my in skoan plak ta om der tige toarst to hawwen en den dy toarst to forslaen mei dat lekkeie reade leiijn, dat dér luist net djürder is as simmerdei it wetter op 'e heide. Boppe yen it skaed feu 'e alde beammen, om yen liiime it streamende wetter en foar yen it ljeave, reade drüve-sop, hwa wit den noch better plak? binammen as yen de reek fen in Hollanske segaer ta de noastergatten ut fljucht

It panorame yn en oin de „Cathédral" wier wer hiel hwet oars; yn 'e tsjerke de forblinende „luxe" fen de greate lioanisko godsliüzen, hwet\n wy etteu kjel waerden trucli det in biddende preester prüste moast, en op it „plateau" oni 'e tsjerke it ütsicht oer 'e hiele stèd en de kontrijeu. Hwet liket in stèd, feu in hichte bisjoen, den al oars den as men dei trocb rint; de ienling fait wei 'for de greate bulte en

Sluiten