Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te belijden, maar te verwerpen, en stellen zij mits dezen hun verklaring dienaangaande in handen der Kerken, der Kerken oordeel hierover inroepende en ten alle tijde bereid deze hun verklaring, op grond van de heilige Schrift, gestand te doen.

»F. L. Rutgers, M. Noordtzij, D. Wielenga, L. Lindeboom, H. Biesterveld, A. Kuyper, H. Bavinck, J. H. Donner.

Middelburg, 4 September 1896."

De Synode benoemde ds. T. Bos, A. Littooy, prof. dr. H. Bavinck, prof. dr. A. Kuyper, mr. Th. Heemskerk, dr. D. P. D. Fabius, Tromp van Rotterdam en Wind uit Haren om de e. v. synode over dit gravamen te dienen van een advies, dat een jaar van te voren aan de kerken moet worden toegezonden. Ook de buitenlandsche Geref. kerken zouden in deze aangelegenheid naar behooren gekend worden."

Deze mededeeling is in menig opzicht merkwaardig-

10 Voor het eerst is nu op officiëele wijze geconstateerd, dat eene belangrijke afwijking van de leer der Gereformeerde Kerk in den Gereformeerde Kerken wordt gevonden.

20 Dat zoodanige afwijkingen, voortaan aldaar niet zullen worden geduld.

30 Als gevolg wordt nu verklaard, dat de 3de zinsnede van Art. 36 der belijdenis, die der Overheid opdraagt de eere Gods met hare bedwingende macht, op haar rechtsgebied, d. i. op het terrein van het openbare leven, te handhaven, en alle afgoderij en Godslastering te weren, niet in overeenstemming met Gods Woord zou zijn.

De belijders der waarheid, met name de Gereformeerden in de Hervormde Kerk, moeten het dus voor de belijdenis op dit punt opnemen, zoolang hetgeen door de toongevende mannen in de vergadering te Middelburg werd beweerd, niet is bewezen.

Sluiten