Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik zwicht, maakt den indruk dat men even goed precies het tegenovergestelde had kunnen bewijzen. Of men zich hierbij al of niet beroept op de Heilige Schrift doet niets ter zake. Men kan zijn eigen gevoelen of dat van de partij waartoe men zichzelven rekent, zeer goed in de Schrift inleggen.

Een voorstander van het stemrecht der vrouw vroeg onlangs ter classicale vergadering: of Maria dan niet het goede deel had uitgekozen toen zij aan Jezus voeten neerzat, terwijl Martha zich met uitwendigheden bemoeide, en meende hiermede te hebben bewezen, dat men de vrouw een aandeel moest geven aan de regeering der Kerk ? Immers, dat was volgens hem, aan Jezus voeten neder te zitten !

Wel een bewijs, hoe noodig het bij een beroep op de Schrift is, vooraf vast te stellen wat men uit de Schrift kan, moet en wil bewijzen.

Dit geldt ook van de politiek.

De theologie heeft een bepaald werk te doen, eer de leider van de politieke partij aan het woord mag komen.

Zij heeft vast te stellen wat Dr. Kuyper, aangenomen dat hij gelijk heeft, nu bezig is in de Heraut uiteen te zetten, betreffende de roeping der overheid enz. enz.

Anders bewegen zich de onderscheiden belangen, denkbeelden, stelsels, naast elkander in tegenovergestelde richting, gelijk de treinen van allerlei lijnen eenzelfde station verlatende, ieder op andere rails loopen. Er valt over gelijk en ongelijk anders eenvoudig niet te redeneeren

Er bestaat een verschil ten aanzien van» de gedragslijn in de politiek.

Dat verschil wortelt zooals hierboven is gezegd, naar onze innige overtuiging, in het verschil in belijdenis.

Maar dit kan eerst blijken wanneer men niet van de abnormale werkelijkheid uitgaat, maar van de belijdenis en van de Heilige Schrift, die in deze belijdenis is samengevat

Wij ontleenen een voorbeeld aan hetgeen Dr. Kuyper,

Sluiten